Terug naar het overzicht

Checklist overname handelszaak

• Is er een geschreven contract opgesteld zodat bewijs- en andere problemen voorkomen worden?
• Zijn in de overeenkomst alle bestanddelen van de handelszaak opgesomd en is er uitdrukkelijk bepaald wat niet mee wordt overgedragen?
• Is er in de overeenkomst voorzien dat de overdrager van de handelszaak zich binnen een    bepaald gebied en gedurende een bepaalde periode moet onthouden van alle concurrentie met de overnemer?
• Is de datum waarop de overdracht in werking treedt duidelijk bepaald in de overeenkomst?
• Is de handelshuurovereenkomst van het pand waarin de handelszaak gevestigd is, nauwkeurig onderzocht (einde van de lopende termijn, huurhernieuwingen, registratie)?
• Is een kopie van het huurcontract gehecht aan de overeenkomst van overdracht van de handelszaak?
• Is de wettelijke procedure inzake de overdracht van de huurovereenkomst gevolgd?
• Is alles wat mondeling overeengekomen is, opgenomen in het geschreven contract?
• Werd in het bijzonder gelet op :
  o de winsten van de afgelopen vijf jaar?
  o de personeelstoestand?
  o de toestand van de onroerende goederen? Hypotheken?
  o eventuele beslagleggingen?
• Is het nuttig een introductie bij de klanten overeen te komen?
• Zijn er in het geval de verkoopsom niet onmiddellijk wordt betaald, voldoende waarborgen zoals een borgstelling, hypotheek, bankgaranties,...?
• Worden er bij de overdracht van de handelszaak meerwaarden gerealiseerd?
• Is het fiscaal interessant de handelszaak in te brengen in een vennootschap en de aandelen over te dragen?
• Is er op de overdracht van de handelszaak B.T.W. verschuldigd?
• Komt men in aanmerking voor het vrijstellingsstelsel inzake de B.T.W.?
• Zijn er schikkingen getroffen met het personeel dat mee wordt overgedragen?
• Stemt de gevraagde prijs van de handelszaak overeen met de waarde ervan?
• Is er nagegaan welke financieringswijze het best in aanmerking komt?
• Is er nagegaan welke economische steunmaatregelen men kan genieten?

Is er overeengekomen dat de betaling van de overnameprijs wordt uitgesteld tot na de registratie, gelijktijdig met de overdrachtsakte, van het certificaat waarin de betrokken ontvanger van directe belastingen attesteert dat de overdrager op dat moment geen enkele fiscale schuld meer geeft, of, bij gebreke aan dergelijk certificaat, tot na afloop van de tweede maand die volgt op die waarin de overdrachtsakte werd geregistreerd volgens het Registratiewetboek.