Terug naar het overzicht

Studentenarbeid en kinderbijslag

De studentenarbeid heeft in principe geen invloed op de kinderbijslag.
Als algemene regel geldt immers dat het recht op kinderbijslag in drie gevallen behouden blijft:
• de arbeid wordt uitgeoefend met een studentenovereenkomst;
• de arbeid wordt niet met een studentenovereenkomst uitgeoefend, maar het aantal gepresteerde uren bedraagt minder dan 80 uren per kalendermaand;
• de arbeid wordt al dan niet met een studentenovereenkomst uitgeoefend tijdens de vakantieperiodes (kerst-, paas- en zomervakantie).

Een thesisstudent
• Een thesisstudent blijft het hele academiejaar en in de vakanties kinderbijslag ontvangen, als hij met een specifieke studentenovereenkomst werkt. Het aantal gepresteerde uren heeft geen enkel belang.
• Ondertekende de thesisstudent een gewoon contract, dan moet hij zich houden aan de grens van
minder dan 80 uur per maand. Anders verliest hij de kinderbijslag.
De studenten die een doctoraatsthesis voorbereiden, zijn uitgesloten van het recht op kinderbijslag.

Een student-stagiair
Zolang er minder dan 80 uur per maand gewerkt wordt, is er geen enkel probleem; de kinderbijslag blijft behouden.

De schoolverlater
(KB van 9 juli 2002, BS 20 juli 2002)
Een schoolverlater behoudt tijdens de maand juli sowieso zijn recht op kinderbijslag, ongeacht de uitoefening van een winstgevende activiteit.
Op 1 augustus begint de wachtperiode te lopen (met een duur van negen maanden voor een 18-plusser en zes maanden wanneer de persoon in kwestie jonger dan 18 jaar is). Voor stagiairs, studenten met leercontract of studenten die de schoolactiviteiten na 1 augustus beëindigen, begint de wachtperiode de dag volgend op de stopzetting van hun activiteiten.
Indien de jongere zich als werkzoekende inschrijft, zal hij gedurende de wachtperiode blijvend recht hebben op de kinderbijslag. Bovendien mag hij nog een winstgevende activiteit uitoefenen met een brutobezoldiging van € 423,91 per maand tijdens :
- de maand juli
- de maand augustus en eventueel september in het
kader van een studentencontract of indien minder dan 80 uur per maand.

De studenten met leercontract
Buiten het leercontract mag er ook nog gewerkt worden. In de praktijk is dat wel moeilijker, want ook hier geldt de grens van € 423,91 zowel voor de arbeid met leercontract als voor een bijkomende job.

Leerlingen met deeltijdse leerplicht
In dit geval is de combinatie van kinderbijslag en werken als jobstudent uitgesloten. Leerlingen die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht verliezen hun kinderbijslag van zodra zij als jobstudent werken.

Besluit
Studeren en werken staat het recht op kinderbijslag niet noodzakelijk in de weg. Hou wel de grenzen in het oog. Overschrijdt een student in een bepaalde maand toch de toegelaten grens, dan wordt de kinderbijslag slechts voor die maand geschorst. Eén uitzondering: verliest een student, door langer dan toegelaten te werken of door meer dan toegelaten te verdienen, zijn recht op kinderbijslag voor een maand die aan een vakantieperiode voorafgaat, dan blijft de
uitbetaling van de kinderbijslag ook gedurende de daarop aansluitende vakantieperiode geschorst.

Zelfstandige arbeid
Een studentencontract kan enkel voor studenten die werken in loondienst. Sommigen verkiezen echter zelfstandige arbeid. De voorgaande bepalingen zijn op hen niet van toepassing. Toch moeten zij beantwoorden aan een reeks voorwaarden om zelfstandige arbeid te mogen verrichten.
Ten eerste moeten zij meerderjarig zijn, met andere woorden ouder dan 18 jaar. Bovendien zijn niet alle beroepen toegankelijk. Voor meer info kunt u contact opnemen met een erkend ondernemingsloket.
U vindt een lijst van de ondernemingsloketten op de volgende website : http//www.minico.fgov.be, in de rubriek ’Kruispuntbank’.

Kinderbijslag
Een student met een zelfstandig beroep moet zich ook aansluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (inlichtingen in de gele pagina’s van het telefoonboek onder de rubriek ’sociale secretariaten’) en sociale bijdragen betalen. Als het inkomen lager ligt dan € 1123,75 per jaar (netto, dus bruto min de bewezen beroepskosten), hoeft hij geen sociale bijdragen te betalen. Deze inkomensgrens geldt ook om na te gaan of u nog recht heeft op kinderbijslag. Enkel die studenten, jonger dan 25 jaar, die geen sociale bijdragen moeten betalen, hebben nog recht op kinderbijslag.


Ziekenfonds
Van zodra de kinderbijslag wegvalt, of de student wegens het beëindigen van zijn studies wachtgeld ontvangt, moet hij onmiddellijk het ziekenfonds van zijn ouders contacteren of de persoon op wiens ‘boekje’ hij als gerechtigde ingeschreven staat. Dit is immers een keerpunt in zijn sociale rechten en het valt meestal samen met de inschrijving als werkzoekende. De
student respecteert best deze administratieve verplichtingen om latere problemen te vermijden.