Terug naar het overzicht

Vlaamse jobkorting: korting op de personenbelasting

Sinds 2007 geeft de Vlaamse Regering een korting op de personenbelasting aan werkenden die in het Vlaams Gewest wonen. Deze korting was in 2007 en 2008 beperkt tot werkenden met een activiteitsinkomen van 22.000 euro of lager. De korting werd toen maandelijks verrekend via de bedrijfsvoorheffing.
In 2009 krijgt iedereen die een beroepsinkomen heeft en in het Vlaams Gewest woont een jaarlijks belastingvoordeel of korting op de personenbelasting:

• 250 euro voor wie meer dan 22.000 euro activiteitsinkomen heeft
• 300 euro voor wie een activiteitsinkomen heeft tussen 5.500 en 22.000 euro

Deze korting wordt in de loop van februari 2009 in één keer betaald bij het loon of salaris van februari.

Voor wie geldt deze belastingvermindering?
Het belastingvoordeel geldt voor elke natuurlijke persoon die aan volgende drie voorwaarden voldoet:
1/ hij/zij moet beroepsactief zijn. Beroepsactieve personen zijn: werknemer, ambtenaar, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep.
2/ en personenbelasting (PB) betalen,
3/ en in het Vlaamse Gewest wonen.

Deze beroepsactieve persoon moet voor het betrokken aanslagjaar van de PB belastbaar zijn in een gemeente van het Vlaamse Gewest. De beoordeling hiervan gebeurt op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Voor welke activiteitsinkomens?
De Vlaamse belastingvermindering geldt enkel voor activiteitsinkomens of beroepsinkomsten.
Om dit activiteitsinkomen te bepalen, worden niet meegeteld:

• pensioenen, renten en dergelijke toelagen

• vervangingskomsten zoals bv. :
- ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
- werkloosheidsuitkeringen
- uitkeringen wegens beroepsziekte en arbeidsongeval
- uitkeringen wegens loopbaanonderbreking
- uitkeringen wegens vervroegde uittreding
- brugpensioenen
- moederschapspuitkeringen

• beroepsinkomsten die afzonderlijk worden belast zoals bv.
- opzeggingsvergoedingen
- sommige achterstallen
- bepaalde pensioenkapitalen

• huwelijksquotiënt voor de echtgenoot van een gehuwde eenverdiener

Het meewerkinkomen van de echtgenoot van een zelfstandige, telt wel mee als activiteitsinkomen.

Hoe de belastingvermindering berekenen ?
Voor een goed begrip van de belastingvermindering, zijn twee elementen van belang: de hoogte van het activiteitsinkomen en het bedrag van de belastingvermindering.

a/ hoogte van het activiteitsinkomen:

Het gaat steeds om het nettobedrag van de beroepsinkomsten. Dit wil zeggen het brutobedrag van de beroepsinkomsten, na aftrek van:
• de sociale bijdragen
• de werkelijke of forfaitaire beroepskosten

Om de belastingvermindering te genieten, moet het activiteitsinkomen een bepaald minimumjaarbedrag bereiken. De belastingvermindering geldt altijd voor een jaarlijks activiteitsinkomen van minimum 5.500 euro.

Voor de aanslagjaren 2008 en 2009 geldt ook een jaarlijks maximumbedrag. Vanaf aanslagjaar 2010 geldt geen maximum activiteitsinkomen.

b/ bedrag volledige belastingvermindering:

Het bedrag van de belastingvermindering stijgt geleidelijk in de tijd.

Bedraagt het activiteitsinkomen meer dan 21.000 euro, dan geldt voor de aanslagjaren 2008 en 2009 een gereduceerde belastingvermindering, de zogenaamde beperkte opstapregeling. Deze opstapregeling betekent dat het volledige bedrag van de belastingvermindering verminderd wordt. Hiervoor moet het activiteitsinkomen zich situeren tussen 21.000 euro en 22.250 euro (aanslagjaar 2008) of 23.000 euro (aanslagjaar 2009).

Deze laatste grens werd opgetrokken van 22.500 euro tot 23.000 euro om rekening te houden met de verhoging van het bedrag.

Vanaf aanslagjaar 2010 is geen opstapregeling meer voorzien.

Vanaf wanneer?Aanslagjaar 2008
(inkomen 2007)
Aanslagjaar 2009
(inkomen 2008)
Aanslagjaar 2010
(inkomen 2009)
Min. activiteitsinkomen5.500 €5.500 €5.500 €
Max. activiteitsinkomen
(voor volledige jobkorting)
21.000€21.000€-
Bedrag volledige jobkorting125€200€200€
Max. activiteitsinkomen
(voor gereduceerde jobkorting)
22.250€23.000€-
Bedrag gereduceerde jobkorting125€ - 10% van bedrag overschrijding (= 10% van bedrag boven 21.000€ tot max. 22.250€)200€ - 10% van bedrag overschrijding (=10% van bedrag boven 21.000€ tot max. 23.000€)-

Belangrijk!
De belastingvermindering kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de belasting waarop de
vermindering wordt toegekend. Deze lastenverlaging vormt dus geen terugbetaalbaar belastingkrediet.
Voor gehuwde en wettelijk samenwonende partners die een gemeenschappelijke aanslag krijgen, geldt de belastingvermindering voor elke gehuwde/wettelijk samenwonende partner apart. Gehuwden en wettelijk samenwonenden die beiden beroepsactief zijn, genieten dus beiden deze vermindering.